Regulamin Sklepu Hercules DSLR


Warunki Ogólne

REGULAMIN

1.      Postanowienia ogólne

1.1.   Niniejszy Regulamin określa warunki dokonywania zakupów na stronie internetowej herculesdslr.pl

1.2.   W celu uniknięcia błędów podczas korzystania z usług naszego sklepu oraz składania zamówień, niezbędne jest korzystanie z jednej z następujących przeglądarek internetowych: Google Chrome, Internet Explorer, Opera, Mozilia Firefox lub Safari.

1.3.   Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:

  • Regulamin – niniejszy dokument, regulujący ogólne warunki sprzedaży w drodze umów zawieranych na odległość z udziałem po stronie Sprzedającego podmiotu Hercules Dslr Krzysztof Lewandowski ul.Ślesińska 8 , 62-510 Konin NIP : PL6652752479
  • Umowa – umowę sprzedaży, na mocy której Sprzedający zobowiązuje się przenieść na Kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a Kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić Sprzedającemu cenę;
  • Sprzedający - Hercules Dslr Krzysztof Lewandowski ul.Ślesińska 8 , 62-510 Konin NIP : PL6652752479 Regon 301156485; zobowiązaną do przeniesienia własności i posiadania przedmiotu Umowy na rzecz Kupującego;
  • Kupujący – podmiot (osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej) będący stroną Umowy zobowiązaną do odbioru przedmiotu Umowy i zapłaty ceny na rzecz Sprzedającego.

 1.4.   Podane w ofercie ceny, są cenami brutto.

 

2.      Zakupy, płatności i dostawa

2.1.   Dostawy produktów zamawianych w Sklepie Internetowym herculesdslr.pl realizowane są wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2.2.   Sprzedający umożliwia Kupującemu sprawdzenie towaru oraz odbiór osobisty w sklepie stacjonarnym w Koninie przy ul. Ślesińska 8 od poniedziałku do piatku w godzinach 10:00 – 16:00 po oprzednim kontakcie telefoniczny w celu umówienia wizyty

2.3.   Kupujący dokonujący zakupu na odległość, który życzy sobie dostawę towaru za pośrednictwem kuriera po złożeniu oferty proszony jest o niezwłoczne przesłanie na adres e-mail Sprzedającego:

  • danych do wysyłki;
  • dokonanego wyboru płatności (pobranie lub przelew , odbiór osobisty);
  • dokonanego wyboru kuriera;

 

koszt dostawy:

- za pobraniem (kurier Fedex) 31zł,

- przedpłata na konto : kurier Fedex 20zł,

  • telefonu kontaktowego, który na życzenie Kupującego zostanie przekazany kurierowi do kontaktu przed dostawą;
  • ewentualnie - żądania faktury VAT wraz z danymi do faktury (w przeciwnym razie zostanie wystawiony paragon fiskalny).

 

Kupujący wybierający jako sposób zapłaty przedpłatę na konto powinien w terminie 3 dni dokonać przelewu na rachunek bankowy o numerze 50 1020 5558 1111 1911 1360 0063
w banku PKO Bank Polski SA; jako tytuł płatności proszę wpisać numer zamówienia.

2.4.   Zakupione produkty są dostarczane zgodnie z wolą Kupującego za pośrednictwem firmy kurierskiej Siódemka do wskazanego przez Kupującego miejsca.

2.5.   Sprzedający zapewnia, iż dokłada wszelkich starań, aby każdy przedmiot został wysłany w terminie do 3 dni roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym , chyba że inaczej stanowi termin dostawy zamawianego produktu. Sprzedającego lub wybraniu płatności za pobraniem i otrzymaniu pełnych danych do wysyłki.

2.6.   Sprzedający zapewnia, iż każda przesyłka zostaje starannie pakowana i zabezpieczona, jednak prosi aby jej stan został każdorazowo sprawdzony przez Kupującego w chwili odbioru przy kurierze, a ewentualne uszkodzenie towaru należy zgłosić dostawcy, który jest zobowiązany spisać odpowiedni protokół zgłoszenia – prosimy o niezwłoczne zgłaszanie Sprzedającemu wszelkich wad.

 3.      Prawo odstąpienia od umowy

3.1.   Osobie fizycznej, która dokonała zakupu w celu nie związanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zwanej dalej „Konsumentem”) przysługują prawa i obowiązki, o których mowa w ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827).

3.2.   Konsumentowi przysługuje uprawnienie do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia – inna niż przewoźnik – a wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Konsument musi poinformować Hercules Dslr Krzysztof Lewandowski z siedzibą przy ulicy Makowej 8 , 62-510 Konin NIP : PL6652752479 Regon 301156485 tel.: 730 866 466, e-mail: sklep@herculesdslr.pl  o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od Umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Formularz odstąpienia od Umowy jest dostępny do POBRANIA.

3.3.    Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.

3.4.   W przypadku odstąpienia od Umowy, Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy. Zwrotu płatności Sprzedający dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument w sposób wyraźny zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Sprzedający zastrzega sobie uprawnienie do wstrzymania się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

3.5.   Większość produktów dostępnych w sklepie internetowym herculersdslr.pl posiada folie ochronne na elementach najbardziej podatnych na uszkodzenia. Z tego też względu zaleca się nie zdejmować folii ochronnych z tych elementów przez okres 14 dni od doręczenia sprzętu.

3.6.   Sprzedający nie przyjmuje przesyłek nadanych „za pobraniem”.

3.7.   Przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) nie stosuje się m. in. do umów:

1)      dotyczących gier hazardowych;

2)      zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa, jeżeli Konsument jest zobowiązany do zapłaty kwoty nieprzekraczającej pięćdziesięciu złotych.

3.8.   Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, według przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), nie przysługuje konsumentowi w szczególności w odniesieniu do umów:

1)      o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że popełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2)      w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3)      w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4)      w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5)      w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6)      w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7)      w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 

8)      o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

9)      o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 4.      Reklamacja

4.1.   Każdemu kupującemu, który zawarł umowę sprzedaży przysługuję prawo do reklamacji.

4.2.   Reklamację w związku z zawartą Umową sprzedaży, prosimy zgłaszać na adres skrzynki elektronicznej Sprzedającego:herculesdslr@tlen.pl  lub na adres siedziby firmy, tj. Hercules Dslr Krzysztof Lewandowski ul.Ślesińska 8 , 62-510 Konin NIP : PL6652752479 Regon 301156485.

4.3.   W celu identyfikacji i usprawnienia procedury reklamacyjnej, Kupującemu, który dokonuje reklamacji produktu za pośrednictwem Sprzedającego zaleca się, by w ramach takiej reklamacji wypełnił formularz reklamacyjny znajdujący się na stronie www.herculesdslr.pl/serwis i dołączył go wraz z kopią (lub oryginałem dowodu zakupu) do reklamowanego towaru. Pozwoli to na przyspieszenie czasu rozpatrywania zgłoszenia.

4.4.   Reklamowany towar należy dostarczyć do siedziby Sprzedającego będącej miejscem zakupu towaru-  tj. Hercules Dslr Krzysztof Lewandowski ul.Makowa 8 , 62-510 Konin 

4.5.   Odbiór reklamowanego sprzętu następuję wyłącznie w miejscu i formie w jakiej towar ten został dostarczony do Sprzedającego.

4.6.   Produkty oferowane przez Sprzedającego posiadają gwarancję producenta, importera lub Sprzedającego. Każdorazowo warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Powyższe postanowienie nie wyłącza, nie ogranicza, a także nie zawiesza uprawnień Konsumenta wynikających w szczególności z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827).

4.7.   W przypadku sprzedaży towaru w obrocie między przedsiębiorcami - na podstawie art. 558 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121) - strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi.

 

5.      Postanowienia końcowe

5.1.   W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827).

5.2.   W rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) zabrania się kopiowania zdjęć i innych materiałów autorskich udostępnianych przez Sprzedającego.POLITYKA COOKIES


1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj
zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu Hercules DSLR z siedzibą pod adresem ul. Makowa 8, 62-510 Konin.
4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
- dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
- tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
- utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
- „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
- pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
- „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
- „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
- „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji "Pomoc" w menu przeglądarki internetowej.


Koszyk  

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Suma 0,00 zł

Koszyk Realizuj zamówienie

Platforma Ratalna

Platforma ratalna - zakupy na raty 
przez internet bez wychodzenia z domu

Platforma ratalna - Prosty i szybki leasing przez internet - mimimum formalności